Fakülte Yönetimi

DEKAN V.
Tel: 0 (370) 418 94 44/9444
 E-posta: tahirkahraman@karabuk.edu.tr
 


DEKAN YARDIMCISI
Tel: 0 (370) 418 94 32/9432
  E-posta: fatihkarayurek@karabuk.edu.tr
 
DEKAN YARDIMCISI
Tel: 0 (370) 418 94 32/9432
    E-posta: neslihanyilmazcirakoglu@karabuk.edu.tr
FAKÜLTE SEKRETERİ
Sami DEMİRTAŞ
Tel: 0 (370) 418 94 37/9437
    E-posta: sdemirtas@karabuk.edu.tr