Liderlik, Yönetim ve Kalite Politikası


Karabük Üniversitesi’nde misyona, vizyona, belirlenen hedeflere ve uluslararasılaşmaya yönelik kalite güvencesi kültürünü yaygınlaştırma.

 Liderlik yaklaşımlarını kalite güvencesi kültürünün gelişimini destekleyecek şekilde sürdürmek.

❖ Yönetim süreçlerine PUKÖ (Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma) döngüsünü uygulamak.

❖ Kalite güvencesi çalışmalarını, üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayandırmak.

 Öğrencilerle üniversite arasında uyumu ve öğrenciler arasında kültürel etkileşimi sağlamak.

 Öğretim elemanlarının akademik çalışma ve eğitim-öğretim koşullarını iyileştirmek.

Akademik ve idari personelin kalite süreçlerini sahiplenmesini ve kaliteyi temel görevlerinden biri olarakgörmelerini sağlamak.

 Dış paydaşların kalite güvencesi kültürünü benimsemelerini sağlamak.

 Karabük Üniversitesi’nde tüm faaliyetlerin Stratejik Plana uygun olarak planlanmasını ve  uygulanmasını sağlamak.

 Karabük Üniversitesi’nde tüm süreçlerin, etik ilkeler ve görev tanımlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 Stratejik Planda yer alan temel değerlere bağlı kalarak; kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanan bir yönetim politikasını benimsemek.